Wetgevingsadviezen

Massaschade (Afwikkeling massaschade in een collectieve actie)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 8 juli 2014 om advies gevraagd over het voorontwerp van de wet Afwikkeling massaschade in een collectieve actie.

Massaschade

Het wetsvoorstel strekt tot invoering van een collectieve schadevergoedingsactie en heeft tot doel een efficiënte en effectieve collectieve afwikkeling van massaschade te bevorderen en een ongewenste claimcultuur te voorkomen.

Collectief verhalen

Hiermee wordt gestreefd naar een balans tussen het belang van gedupeerden om hun rechten te kunnen verwezenlijken en het belang van aangesproken partijen om beschermd te worden tegen ongefundeerde of lichtvaardige massaclaims. Het wetsvoorstel maakt het, volgens de memorie van toelichting, gemakkelijker voor gedupeerden om schade collectief te verhalen, zonder dat daarmee de positie van de aangesproken partij in het gedrang komt.

De NVvR heeft enkele opmerkingen bij het wetsvoorstel die in de bijlage nader worden toegelicht.