Wetgevingsadviezen

Advies wijziging Vreemdelingenwet 2000 ivm aanpassing geldigheidsduur verblijfsverg asiel bepaalde tijd

Het conceptwetsvoorstel heeft, blijkens de memorie van toelichting, tot doel uitvoering te geven aan het in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het kabinet Rutte III opgenomen voornemen de asielvergunning voor bepaalde tijd in eerste instantie voor drie jaar te verlenen en niet langer voor vijf jaar. Met het invoeren van deze maatregel zal, zo is opgenomen in de memorie van toelichting, Nederland meer in de pas lopen met andere landen in Europa, waar een meerderheid van de lidstaten aan een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, verleend vanwege subsidiaire bescherming, een kortere geldigheidsduur toekent dan de huidige Nederlandse van vijf jaar.