Wetgevingsadviezen

Advocatenwet (Advies wijziging Advocatenwet i.v.m. postitie advocatuur in rechtsorde)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 3 maart 2008 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel tot Wijziging van de Advocatenwet in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde.

Eerlijk proces

De NVvR onderschrijft het belang van een goede regeling van de positie van de advocatuur in de rechtsorde, waarin de advocaat inderdaad een bijzondere taak heeft. In de concept-memorie van toelichting wordt in dit verband opgemerkt dat goede rechtspleging en een eerlijk proces vereisen dat een zaak op een juiste wijze aanhangig wordt gemaakt en dat standpunten van partijen behoorlijk de rechter worden gepresenteerd.

Bewaken

Het moge duidelijk zijn dat, alleen al om die reden, vanuit de rechterlijke macht het belang van een goede kwaliteit van de advocatuur hoog wordt geschat. Daarenboven heeft de advocaat een taak in het bewaken van de rechtsgang, ten behoeve van zijn cliënt. Dit kan bijvoorbeeld meebrengen dat de advocaat in een strafzaak erop let, of de justitiële autoriteiten de toepasselijke vormvoorschriften in acht nemen en voldoende aandacht besteden aan de argumenten van zijn cliënt.

De uitgebreide reactie op dit conceptwetsvoorstel is te vinden in de bijlage.