Wetgevingsadviezen

Digitalisering handhaving (Advies wetsvoorstel digitalisering van handhaving veel voorkomende overtredingen)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 29 augustus 2012 advies gevraagd over het Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Wetboek van Strafvordering in verband met de digitalisering van de handhaving van veelvoorkomende overtredingen (Wet digitale handhaving veelvoorkomende overtredingen).

Voertuig

De NVvR volstaat slechts met enkele opmerkingen. In dit conceptwetsvoorstel wordt in verband met de toenemende digitalisering van de handhaving van veelvoorkomende overtredingen voorgesteld dat de bevoegde ambtenaar alleen bij uitzondering een papieren aankondiging van de sanctie overhandigt of achterlaat op het voertuig. De voorgestelde wijzigingen zien op de gedragingen die worden afgedaan op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en op de strafbare feiten die worden afgedaan met een strafbeschikking.

Tijdsperk

De voorgestelde methode van handhaving langs de weg van digitalisering past in het huidige tijdsperk dat wordt gekenmerkt door automatisering en digitalisering. Daarbij komt nog dat er sinds jaar en dag foto’s worden gemaakt van overtreders in het verkeer die leiden tot een sanctiebesluit dat vervolgens via het CJIB bij de betrokkenen op de deurmat belanden. Met dit voorstel wordt beoogd om deze praktijk op meer gedragingen van toepassing te laten zijn door verbalisanten uit te rusten met een digitaal apparaatje.

Sanctie

Gezien het bovenstaande ziet de NVvR geen aanleiding om verdere opmerkingen te plaatsen. Wel adviseert de NVvR de minister om in de memorie van toelichting een ambitie te formuleren voor de verkorting van de termijn tussen de constatering van de overtreding en de aankondiging van de sanctie, teneinde te voorkomen dat weerlegging van het verwijt door tijdverloop wordt bemoeilijkt of de gedragscorrigerende werking van sanctietoepassing teloorgaat.