Wetgevingsadviezen

Advies weigeren van afgifte van een verklaring omtrent het gedrag op basis van politiegegevens

Strekking conceptwetsvoorstel

Het conceptwetsvoorstel heeft tot doel te bewerkstelligen dat relevante politiegegevens een zelfstandige weigeringsgrond kunnen vormen voor de afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag van natuurlijke personen (VOG). Dit moet mogelijk worden voor functies die een dermate hoge mate van integriteit vereisen dat de betrokkene van onbesproken gedrag moet zijn. De thans voorgestelde wijziging van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) is aangekondigd in een brief van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 34 300 VI, nr. 78).