Wetgevingsadviezen

Erfrecht (Advies uitvoering van de verordening erfrecht)

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 26 april 2013 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel ter uitvoering van de verordening erfrecht. Het conceptwetsvoorstel beoogt een uniformering na te streven waardoor vererving en de afwikkeling van grensoverschrijdende nalatenschappen aanzienlijk worden vereenvoudigd en minder kostbaar zal zijn voor burgers in de EU.

Coherent

De NVvR is van mening dat door dit wetsvoorstel een coherent systeem is opgezet, maar op enkele punten heeft de NVvR opmerkingen die in de bijlage uiteen zijn gezet.