Wetgevingsadviezen

Jeugdzorg (Advies stelselherziening Jeugdzorg)

 De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR gevraagd advies uit te brengen over het conceptwetsvoorstel stelselwijziging Jeugdzorg. Een schrijven met dezelfde strekking sturen is verzonden naar staatssecretaris Van Rijn.

Gemeenten

De jeugdhulp kan volgens de memorie van toelichting beter, efficiënter en effectiever op lokaal niveau geregeld worden. De huidige hulpverlening loopt tegen haar grenzen aan waardoor opvoedproblemen uitgroeien tot zorgproblemen. Het onderhavige wetsvoorstel heeft tot doel de overheveling van alle ondersteuning, hulp en zorg voor jeugd en ouders naar gemeenten; zowel bestuurlijk als financieel. Concreet houdt dit in dat de verantwoordelijkheid van de gemeente wordt uitgebreid met de provinciale (geïndiceerde) jeugdzorg, de gesloten jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg voor jeugdigen (jeugd GGZ), zorg voor jeugd met een licht verstandelijke beperking (jeugd-lvb), GGZ in het kader van het jeugdstrafrecht (forensische zorg), jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Omvangrijk

De NVvR heeft met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting. De NVvR constateert, dat dit wetsvoorstel een omvangrijke stelselherziening behelst van de jeugdzorg in Nederland, met mogelijk verstrekkende gevolgen. Reeds om die reden acht de NVvR het van groot belang dat de wetgever voldoende tijd neemt om de verschillende aspecten uit dit wetsvoorstel de aandacht te geven die deze verdienen. Het is bijvoorbeeld aan te bevelen om eerst de gesprekken met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) af te ronden over onder meer de precieze verantwoordelijkheids- en bevoegdheidstoedeling, alvorens wordt overgegaan tot vaststelling en implementatie van de wet. De VNG vestigt in haar advies over dit wetsvoorstel eveneens de aandacht op dit aspect. Hetzelfde geldt voor de consultatie van de instellingen en beroepsgroepen die de jeugdhulp feitelijk verlenen.

Ook de NVvR plaatst in dit kader zorgen rondom dit wetsvoorstel. Die zijn in de bijlage nader uiteen gezet.