Wetgevingsadviezen

Prostitutie (Advies regulering prostitutie)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 17 juli 2013 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche. Dit wetsvoorstel strekt tot uitvoering van de motie-Strik, inhoudende het verzoek aan de regering door middel van een novelle te voorzien in een splitsing van het wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche, waardoor de invoering van de uniforme vergunningenplicht voortvarend ter hand kan worden genomen.

Registratieplicht

De motie is daarnaast ingegeven door bezwaren tegen de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht voor klanten, waardoor een deel van de bepalingen van het oorspronkelijke wetsvoorstel is komen te vervallen.

Advies

De NVvR heeft eerder ten aanzien van het conceptwetsvoorstel regulering prostitutie advies uitgebracht op 2 februari 2009 aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (kenmerk B2.1.9./1651/HD). Daarin is volstaan met enkele korte opmerkingen en ook nu wenst de NVvR enkele opmerkingen te maken die in de bijlage uiteen zijn gezet.