Wetgevingsadviezen

Advies over het Ontwerpbesluit tot vaststelling van nadere regels voor het vastieggen en bewaren van kentekengegevens

Strekking ontwerpbesluit

Het ontwerp-Besluit strekt er, blijkens de nota van toelichting, toe het vastleggen en gedurende vier weken bewaren van kentekengegevens op grond van het voorgestelde artikel 126jj van het Wetboek van Strafvordering (verder: Sv) voor de politie mogelijk te maken. Overeenkomstig hetgeen daarover is opgemerkt in de Kamerstukken (zie onder meer Kamerstukken II 2012/13, 33 542, nr. 3), zijn in deze algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van die wet regels opgenomen over de inzet van de ANPR-camera’s (cameraplan, criteria voor plaatsing en inzet), de afstelling van de camera’s, de toegestane foutmarges, de toegang tot de ANPR-gegevens, de vastlegging (logging) van de raadpleging, de automatische vernietiging en de beveiliging van de gegevens. Eveneens zijn de nadere voorwaarden waaronder de ANPR-gegevens aan het buitenland kunnen worden verstrekt, in

dit besluit vastgelegd.