Wetgevingsadviezen

Advies over het concept-wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van

Advies over het concept-wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES in verband met de strafbaarstelling van het binnenbrengen van in justitiële inrichtingen verboden voorwerpen.


Strekking conceptwetsvoorstel

Het conceptwetsvoorstel strekt tot strafbaarstelling van het binnenbrengen van voorwerpen in een justitiële inrichting of op een afdeling daarvan, waarvan het bezit verboden is op grond van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, in combinatie met de huisregels. Met dit wetsvoorstel wordt uitvoering gegeven aan de brief van 7september2016 (kamerstukken II 2015/16, 24587, nr. 6619) waarin deze strafbaarstelling is aangekondigd. Eveneens wordt strafbaar gesteld het niet overeenkomstig de daarvoor geldende regels binnen de inrichting of een afdeling daarvan

brengen van voorwerpen.