Wetgevingsadviezen

Advies over het concept-wetsvoorstel tot aanpassing van artikel 2:20 BW

Strekking concept-wetsvoorstel

Het concept-wetsvoorstel ziet, blijkens de memorie van toelichting, op het adresseren van
de afweging van de inzet van 2:20 BW op wetsniveau, beoogt de inhoud van het ‘openbare orde-begrip’ te verduidelijken en wil ervoor zorgen dat de toepassing van art 2:20 8W wordt vergemakkelijkt. Dit wetsvoorstel wil voor deze punten een krachtiger kader bieden. Het
concept-wetsvoorstel wil ook een nieuw instrument vormen om ondermijning van de rechtsorde tegen te gaan. Het breidt de mogelijkheden voor de inzet van artikel 2:20 BW uit, terwijl de keuze voor de inzet ervan aan het OM blijft voorbehouden. Aan de rechter komt de uiteindelijke beoordeling toe of het verbod van een Organisatie IS gerechtvaardigd, mede in het licht van het recht op vereniging en vergadering dat is gewaarborgd in respectievelijk artikel 8 en 9 van de Grondwet, de artikelen 10 en 11 van het EVRM en de artikelen 19 en 21 van het IVBPR.