Wetgevingsadviezen

Advies over het concept-wetsvoorstel herziening beslag- en executierecht

Het wetsvoorstel ziet op een herziening van het beslag- en executierecht en bevat de volgende wijzigingsvoorstellen:

- Er wordt een beslagvrij bedrag bij beslag op een bankrekening ingevoerd en het beslagverbod op roerende zaken wordt gemoderniseerd;
- De termijn waarbinnen de betrokken derde moet verklaren wat door het beslag is getroffen, wordt verkort;
- In de wet wordt verankerd dat beslag en executie achterwege dienen te blijven als redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten de baten overstijgen.