Wetgevingsadviezen

Advies over de wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000

Strekking ontwerpbesluit

Het ontwerp-Besluit strekt er, blijkens de nota van toelichting, toe de vergoedingsregeling voor verhoorbijstand uit te breiden met verhoorbijstand aan aangehouden meerderjarige verdachten. De aanleiding hiervoor is het arrest van de Hoge Raad van 22 december 20151, op grond waarvan ook aangehouden meerderjarige verdachten per 1 maart 2016 recht hebben op verhoorbijstand in strafzaken waarin een bevel tot inverzekeringstelling kan worden verleend, gelet op de door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens ontwikkelde jurisprudentie.