Wetgevingsadviezen

Nummerherkenning (Advies Ontwerpbesluit nummerherkenning)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 1 januari 2011 om advies verzocht over het ontwerpbesluit nummerherkenning.

Nummerherkenning 

Aanleiding voor het ontwerpbesluit is een aantal incidenten waarbij niet tijdig is onderkend dat er sprake was van communicatie met geheimhouders c.q. verschoningsgerechtigden. Het voorgestelde artikel 4a van het Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken voorziet in de technische mogelijkheid van een systeem van nummerherkenning. Voorwaarde daarbij is dat de Nederlandse Orde van Advocaten de (telefoon)nummers van advocaten en medewerkers met een daarvan afgeleid verschoningsrecht, aanlevert bij de KLPD, zodat communicatie tussen de afgeluisterde persoon en raadsman wordt gewist. Mocht er, om welke reden dan ook, iets misgaan, dan is artikel 4 van het Besluit van toepassing.

Praktijk

Het voorgestelde artikel 4a van het Besluit ziet alleen op advocaten en uitsluitend op (telefoon)nummers. Blijkens de toelichting wordt een gesprek tussen de in het buitenland verblijvende persoon en zijn advocaat, niet gewist. In die gevallen is artikel 4 van het Besluit van toepassing. Artikel 4 is ook van toepassing indien een advocaat c.s. van een ander nummer gebruik maakt dan het geregistreerde. In de praktijk betekent dit dat interceptie onverminderd alert dient te geschieden gegeven ook de overige verschoningsgerechtigden als bedoeld in artikel 2 18 van het Wetboek van Strafvordering zodat de officier van justitie zijn of haar verantwoordelijkheid daadwerkelijk kan waarmaken.

Lees het complete advies in de bijlage.