Wetgevingsadviezen

Justitiële Jeugdinrichtingen (Advies inzake wijziging Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen i.v.m. aanpassing van vrijheidsbenemede jeugdsancties)

De staatssecretaris van Justitie heeft de NVvR op 16 juni 2008 om advies gevraagd over het voorstel van wet tot Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties.  

Rapporten

Met het wetsvoorstel wordt de Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen (Bjj) op onderdelen herzien. De wijzigingsvoorstellen zijn voorgesteld naar aanleiding van het evaluatierapport “Rechten in justitiële jeugdinrichtingen”. Daarnaast hebben de rapporten van de Inspecties Jeugdzorg, Gezondheidszorg, Onderwijs en de Inspectie voor de Sanctietoepassing, “Veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen: opdracht met risico’s” en het rapport dat kort daarna verscheen van de Algemene Rekenkamer, “Detentie, behandeling en nazorg criminele jeugdigen” tot verbetermaatregelen geleid.

Het wetsvoorstel regelt een aantal onderwerpen dat betrekking heeft op:

 • de pedagogische “time-out” maatregel;
 • het stelsel van de aan de directeur voorbehouden beslissingen;
 • het verblijf in de groep als uitgangspunten;
 • het verblijfsplan;
 • de herziening van de procedure van bemiddeling, beklag en beroep;
 • het verlofstelsel en het scholings- en trainingsprogramma;
 • de bestemming van de justitiële jeugdinrichting;
 • het toezicht op de justitiële jeugdinrichting;
 • het optimaliseren van de tenuitvoerlegging;
 • de regeling kind-bij-ouderplaatsing;
 • regeling bezoektijden;
 • informatieplicht ouders bij straffen;
 • wettelijke basis voor nachtdetentie;
 • verplichte nazorg na jeugddetentie en Pij-maatregel.

Opmerkingen

De NVvR heeft met belangstelling en waardering het onderhavige wetsvoorstel gelezen. Zij maakt in de bijlage van de gelegenheid gebruik om opmerkingen te plaatsen bij het voorstel, al heeft de NVvR met instemming kennis genomen van het wettelijk regelen van de time-out kortdurende pedagogische maatregel.