Wetgevingsadviezen

Elektronische detentie

Het wetsvoorstel strekt tot herijking van de wijze waarop vrijheidsbenemende sancties ten uitvoer worden gelegd. Het wetsvoorstel voorziet daartoe in het afschaffen van de bestaande wijze van detentiefasering en in de invoering van elektronische detentie.

Checks and balances

Het huidige stelsel van straftoemeting is zorgvuldig en degelijk opgebouwd. De NVvR vindt het, vanwege het fundamentele beginsel van de scheiding der machten, onwenselijk dat het de minister (respectievelijk - namens hem - de Dienst Justitiële Inrichtingen) is die bepaalt of en hoe de elektronische detentie wordt ingezet bij de oplegging door de rechter van een korte vrijheidsbenemende straf. Volgens de NVvR beïnvloedt het wetsvoorstel het delicate evenwicht van 'checks and balances' negatief.  

Gevangenisstraf

Tevens is de NVvR van mening dat, doordat in de memorie van toelichting wordt getwijfeld aan het nut van de kortdurende detentie, de geloofwaardigheid van de bij rechterlijk oordeel opgelegde gevangenisstraf op onaanvaardbare wijze onder druk komt te staan. Het gezag van rechterlijke beslissingen zal verminderen als later blijkt dat in veel gevallen de opgelegde kortdurende gevangenisstraf niet ten uitvoer wordt gelegd en buiten de rechter om wordt gewijzigd in elektronische detentie. Verder zal de ruimhartige omzetting serieus afdoen aan de afschrikwekkende werking van een gevangenisstraf, doordat het vooruitzicht bestaat van elektronische detentie in plaats van een gevangenisstraf. Het gezag van en het vertrouwen in de rechtspraak komen daarmee onder druk te staan. 

Hoofdstraf

De NVvR geeft de staatssecretaris in overweging de elektronische detentie uitsluitend als zelfstandige hoofdstraf op te nemen in artikel 9 van het Wetboek van Strafrecht. Hierdoor kan de elektronische detentie als strafmodaliteit door de rechter worden opgelegd, eventueel in combinatie met een taakstraf en/of een voorwaardelijke werkstraf, waarbij het, net zoals nu, de rechter blijft die alle feiten en omstandigheden van het geval afweegt.

Lees het volledige advies in de bijlage.