Wetgevingsadviezen

CVOM

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 2 mei 2013 om advies gevraagd over het conceptwetsvoorstel en ontwerpbesluit in verband met de wettelijke verankering van de Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM).

Status

Dit wetsvoorstel strekt tot het toekennen van een wettelijke status aan de CVOM als onderdeel van het Openbaar Ministerie en tot het wijzigen van enkele wetten in verband met de wettelijke positionering. Zoals ook beschreven in de memorie van toelichting heeft het CVOM zich ontwikkeld van een ondersteunende service-eenheid naar een organisatie die stuurt op de zaakstromen en de kwaliteit van de zaken. Deze ontwikkeling maakt de wettelijke positionering van het CVOM wenselijk, waardoor dit onderdeel van het Openbaar Ministerie zelf verantwoordelijkheid kan dragen voor de uit te voeren taken. De wettelijke verankering van het CVOM draagt hierdoor bij aan een versterking en centralisering van besluiten. Daarnaast wordt mogelijk gemaakt dat bij het CVOM zowel officieren van justitie als jonge juristen op een werkervaringplek kunnen worden aangesteld.  

Personeelsbeleid

De NVvR is van mening dat dit wetsvoorstel en het bijbehorende ontwerpbesluit een goede basis leggen voor de ontwikkeling van een actief, helder en stevig verankerd personeelsbeleid bij het CVOM. De NVvR onderstreept het belang hiervan voor de bij het CVOM werkzame officieren van justitie.