Wetgevingsadviezen

Proceskosten WOZ-zaken (Advies besluit proceskosten WOZ-zaken)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 2 mei 2013 om advies gevraagd over het ontwerpbesluit betreffende de proceskostenvergoeding in bestuursrechtelijke zaken op het terrein van de Wet waardering onroerende zaken (Besluit proceskosten WOZ-zaken).

Deskundige

Dit wetsvoorstel strekt tot de introductie van een regeling voor de vergoeding van de kosten die een partij of een belanghebbende maakt in verband met de behandeling van een door hem ingediend bezwaar- of beroepschrift in een procedure over de WOZ-waarde. De regeling geldt zowel voor de rechtsbijstandverlener als voor de deskundige die wordt meegebracht naar de zitting of hoorzitting

Aanleiding

Uit de nota van toelichting blijkt dat de minister in de handelwijze van no-cure-no-pay bureaus aanleiding heeft gezien dit ontwerpbesluit op te stellen met het oog op het tegen gaan van ge- en/of misbruik van de proceskostenvergoedingen Weliswaar wordt in het ontwerpbesluit aangesloten bij de richtlijn van de belastingkamers maar de NVvR vraag zich af waarom deze regeling in een bijzonder besluit moet worden neergelegd.

Vereenvoudigen

Naar de mening van de NVvR verhoudt dit zich niet met de wens van de wetgever om het bestuursprocesrecht te vereenvoudigen. De NVvR verzoekt de minister daarom deze keuze toe te lichten in de nota van toelichting bij het Besluit.