Wetgevingsadviezen

Geheimhoudersgesprekken (Advies besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken voor vernietiging geheimhoudersgesprekken)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NvvR op 29 augustus 2012 om advies gevraagd over het concept AMvB houdende aanpassing van het Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken met het oog op de vernietiging van geheimhoudersgesprekken.

Inspanningen

Wegens de gevolgen van de regeling van artikel 4 van het Besluit bewaren en vernietigen niet gevoegde stukken voor de administratieve lasten wordt in het onderhavige Besluit een aanpassing van de regeling voorgesteld. Inmiddels is, aldus de nota van toelichting, gebleken dat de regeling van artikel 4 van het Besluit bewaren en vernietigen niet-gevoegde stukken en de op basis daarvan vastgestelde procedures veel administratieve inspanningen vergen en een onevenredig groot beslag leggen op de personele capaciteit van de politie.

In de bijlage heeft de NVvR ten aanzien van dit advies enkele opmerkingen geplaatst.