Wetgevingsadviezen

Personen zonder woon- of verblijfplaats (Advies bekendmaking aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats)

Bij brief van 12 juli 2013 heeft de Ministere van Veiligheid en Justitie de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak om advies gevraagd over het voorstel tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en enige andere wetten in verband met de bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats.

Elektronische weg

Dit wetsvoorstel strekt tot het elektronisch doen van bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats, welke bekendmakingen nu via de dagbladen geschieden. De NVvR heeft geen bezwaar tegen het voorstel om bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats langs elektronische weg te laten plaatsvinden in de Staatscourant. De toegankelijkheid van het internet is immers voor steeds meer mensen een gegeven, zoals ook vermeld in de memorie van toelichting.

Exploot

Wel wijst de NVvR in dit verband nog op het volgende. Artikel 54, tweede lid, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering schrijft thans voor dat, als een exploot aan een persoon met onbekende woonplaats en werkelijk verblijf een te voeren of aanhangige procedure betreft, betekening geschiedt aan een ambtenaar van het Openbaar Ministerie. De NVvR is van mening dat deze betekening thans geen taak (meer) is van het Openbaar Ministerie. Het OM neemt ingevolge dit voorschrijft jaarlijks duizenden exploten in ontvangst, die moeten worden gearchiveerd. Dit kost geld, maar levert verder niets op omdat het OM zich focust op strafrechtelijke (en enkele) civiele taken waarbij zwaardere maatschappelijke belangen een rol spelen. Voor het OM bestaat ook geen plicht om actief te handelen bij ontvangst van een exploot. Gelet op het bovenstaande geeft de NVvR de minister in overweging de onderhavige betekening aan het OM te schrappen uit de wet.