Wetgevingsadviezen

Procedure voor deelgeschillen (Advies Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade)

De Minister van Justitie heeft de NVvR op 22 augustus 2006  om advies gevraagd over het ontwerpwetsvoorstel tot aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade.

Bodemzaak

Het ontwerpwetsvoorstel vloeit voort uit de breed gevoelde wens om tot vereenvoudiging en versnelling van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade te komen. De voorgestelde regeling voorziet in de mogelijkheid om bij verzoekschrift een deelgeschil met betrekking tot de afwikkeling van personenschade ter beoordeling voor te leggen aan de rechter die in de bodemzaak bevoegd zal zijn.

Moeizaam

De NVvR kan beamen dat de afdoening van zaken met betrekking tot vooral letselschade veelal moeizaam verloopt. Het buitengerechtelijke traject neemt vaak jaren in beslag, en daarbij moet dan in een deel van de gevallen de duur van een gerechtelijk traject nog worden opgeteld. Dat betekent dat de gekwetste en diens naasten, of in geval van overlijden de nabestaanden, lange tijd in onzekerheid verkeren over de afhandeling van de schade, hetgeen ongetwijfeld een aanzienlijke emotionele belasting is, nog afgezien van de kosten die aan beide zijden worden gemaakt. Het is alleszins begrijpelijk dat de wetgever naar mogelijkheden zoekt om tot vereenvoudiging en versnelling van de afhandeling van dit soort zaken te komen.

Middel

Juist omdat de NVvR dit streven naar vereenvoudiging en versnelling onderschrijft, heeft zij zich vooral gericht op de vraag of de in dit voorontwerp van wet voorgestelde regeling een bruikbaar middel tot dit doel is. In de bijlage geeft de NVvR hier een nadere toelichting op.