Wetgevingsadviezen

Schadefonds geweldsmisdrijven (Advies aanpassing van de Wet Schadefonds geweldsmisdrijven)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 25 april 2008 om advies gevraagd over een conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. De voorgestelde wijziging dient er in de eerste plaats toe de categorieën van personen die aanspraak kunnen maken op een uitkering uit het schadefonds geweldsmisdrijven uit te breiden alsmede de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een uitkering te verruimen, onder meer door de reikwijdte van het begrip nabestaanden te verruimen.

Bemiddeling

In de tweede plaats wordt beoogd de Wet schadefonds geweldsmisdrijven op enkele punten te vereenvoudigen en te moderniseren. Daarnaast is in het voorstel opgenomen om in het Wetboek van Strafvordering een regeling op te nemen met betrekking tot bemiddeling tussen slachtoffer en verdachte respectievelijk veroordeelde.

Oorzaken

De NVvR constateert dat met de wijziging van de Wet Schadefonds geweldsmisdrijven dit schadefonds een bredere werking krijgt dan thans het geval is. Dit heeft twee oorzaken die in de bijlage uiteen zijn gezet.