Wetgevingsadviezen

Slachtoffers en nabestaanden (Aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces)

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 5 oktober 2013 gevraagd om advies uit te brengen het conceptwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden.

Straftoemeting

Het conceptwetsvoorstel strekt tot versterking van de positie van het slachtoffer tijdens het strafproces door middel van verdere uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden en opheffing van de bestaande beperking dat slachtoffers zich uitsluitend mogen uitlaten over de gevolgen van het strafbare feit waardoor zij zijn getroffen. Het wetsvoorstel maakt mogelijk dat degenen die bevoegd zijn gebruik te maken van het spreekrecht op de terechtzitting ook hun opvatting over de omvang van de bewezenverklaring, de kwalificatie van het feit, de schuld van de verdachte en de passende straftoemeting kenbaar kunnen maken. Met deze wetswijziging wordt een afspraak uit het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ nagekomen. Tevens wordt met dit wetsvoorstel uitvoering gegeven aan een tweede afspraak uit het Regeerakkoord, te weten de uitbreiding van het schadefonds geweldsmisdrijven voor nabestaanden van slachtoffers van ernstige verkeersovertredingen.

Vragen

De NVvR spreekt zijn waardering uit voor de intentie om de positie van het slachtoffer in het strafproces te versterken. Het slachtoffer is een belangrijke speler in het strafrechtelijk veld, wiens stem moet worden gehoord indien daartoe bij het slachtoffer de behoefte bestaat. Dat neemt niet weg dat het onderliggende wetsvoorstel een aantal kritische vragen oproept die in de bijlage helder uiteen zijn gezet.