Wetgevingsadviezen

Burgerlijke Rechtsvordering (Aanpassing Wetboek Burgerlijke Rechtsvordering)

De Minister van Veiligheid en Justitie heeft de NVvR op 29 september 2010 verzocht advies uit te brengen over het daarbij gevoegde conceptwetsvoorstel houdende aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) in verband met de wijziging van het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden.  

Onduidelijkheden

In het wetsvoorstel is het algemene recht op inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden aangaande een rechtsbetrekking vastgesteld van degene die partij is bij die rechtsbetrekking, Uit het wetsvoorstel volgt onmiskenbaar dat op dit recht zowel in als buiten rechte een beroep kan worden gedaan. Tevens wordt het recht op afschrift van bescheiden verruimd en wordt een aantal onduidelijkheden, zoals deze in de huidige regeling bestaan, weggenomen. Ook wordt het mogelijk gemaakt om het recht op afschrift van bescheiden in een afzonderlijke, daarop toegespitste verzoekschriftprocedure, te effecturen, waarbij aansluiting is gezocht bij de regeling zoals deze geldt voor het voorlopig getuigenverhoor en voorlopig deskundigenbericht. Dit zijn alle wenselijke aanpassingen van de huidige wet.

Onderbouwing

De NVvR vraagt zich wel af of de voordelen voor de rechtspraak, zoals in de memorie van toelichting geschetst: verhoging van efficiency, betere stroomlijning, versnelling en kostenbesparing, hiermee ook zullen worden bereikt en of ook met de eventuele nadelen rekening is gehouden. Enige onderbouwing hiervoor ontbreekt volgens de NVvR.

Het volledige advies aan de minister is uiteen gezet in de brief die als bijlage is toegevoegd.