Wetgevingsadviezen

Advocatenwet (Aanpassing Advocatenwet)

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie heeft de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak op 7 juli 2011 te reageren op een conceptontwerp voor een tweede nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde.

Derdengelden

Blijkens de toelichting op het wetsvoorstel wordt aan het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften een sterkere zelfstandige functie toegekend, vanwege het wenselijk geachte preventieve toezicht. De NVvR kan zich om die reden goed vinden in deze aanpassing in de positie van het toezicht. Ter zake van de op pagina 12 van de toelichting genoemde oprichting van een centrale stichting derdengelden voor alle advocaten is de NVvR van mening dat dit voornemen van de algemene raad van de NOvA positief is gelet op de belangrijke waarborg die een dergelijke stichting biedt voor rechtzoekenden die via een advocaat geld overmaken.

Klachten

De NVvR verwacht dat het wetsvoorstel een mogelijke vergroting van de werklast voor de  rechterlijke macht behelst. Immers, het wetsvoorstel geeft aan een ruime kring van belanghebbenden de mogelijkheid om klachten rechtstreeks aan de Raad van Discipline voor te leggen.

Het volledige advies leest u in de bijlage.